Ouders

Hieronder vindt u de informatie voor ouders.

Schooltijden

Op school hebben we een vierkant rooster. Dat betekent dat de schooldag om 08:30 uur start en iedere middag om 14:00 uur klaar is. In de middag hebben de kinderen een half uur pauze, die begeleid wordt door pedagogisch medewerkers en een aantal vrijwilligers.

De kinderen kunnen iedere werkdag, exclusief de feestdagen, terecht bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang vanaf 07:00 uur tot 18:30 uur. De peuterspeelgroepen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 08:30 uur tot 12:30 uur.

Vakantie
Vrije dagen

Studiedagen

Maandag 8 januari 2024

Vrijdag 16 februari 2024

Maandag 26 februari 2024

lees verder

Donderdag 28 maart 2024

Dinsdag 2 april 2024

Vrijdag 21 juni 2024

Maandag 24 juni 2024

Vrijdag 12 juli 2024

Vakantie

Herfstvakantie (16-10-2023 t/m 22-10-2023)

Kerstvakantie (22-12-2023 t/m 07-01-2024)

lees verder

Voorjaarsvakantie (19-02-2024 t/m 25-02-2024)

Goede vrijdag (29-03-2024)

Tweede Paasdag (01-04-2024)

Meivakantie (29-04-2024 t/m 12-05-2024)

Tweede Pinksterdag (20-05-2024)

Zomervakantie 15-07-2024 t/m 25-08-2024)

Ouder-portaal en Parro

Via het ouderportaal kun je altijd en overal de resultaten van je kind inzien. Daarnaast werken wij met Parro. Dit is het communicatiemiddel tussen school en ouders. Via Parro kun je  berichten lezen van activiteiten in de groep, inschrijven voor oudergesprekken of contact opnemen met de leerkracht(en).

Vereniging van Ouders

De Vereniging van Ouders (VVO) helpt ’t Nokkenwiel in de organisatie van activiteiten. Zij beslissen ieder jaar waar de vrijwillige ouderbijdrage aan besteed wordt. Indien nodig bedenken zij ook sponsoracties om extra geld binnen te halen voor leuke en leerzame activiteiten. Zo dragen zij bij aan een leuke en leerzame omgeving voor de kinderen.

De VVO bestaat uit:

 • Voorzitter: Patricia Groeneweg
 • Penningmeester: Alex Janssen
 • Secretaris: Ilona Nederlof

Wil je deel uitmaken van de VVO of heb je nog vragen? Mail dan naar

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie (AC) organiseert samen met de school verschillende activiteiten, zoals het schoolreisje en het Zomerfeest. De AC vergadert hierover maandelijks, samen met de leerkrachten. De AC bestaat uit 6 ouders:

 • Angela Lansink
 • Mariska Bosman
 • Ilona Tolenaars
 • Lucinda van den Berg
 • Rosanne Dörr
 • Wendy Steenhuizen

Ook deel uitmaken van de Activiteitencommissie? Mail naar

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en medewerkers van de school. Zij adviseren en beslissen mee met het bestuur van de school. Dit gaat over uiteenlopende onderwerpen, als het beleid van de school, maar ook de benoeming van het personeel of hoe ouders kunnen meehelpen aan het onderwijs. De MR komt eens in de zes weken bij elkaar met een vertegenwoordiging van het management. De vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten kunnen in overleg aansluitenlees verder

De MR bestaat uit:

 • Meester René Asselman               
 • Juf Yvonne Rennert       
 • Juf Ilona Temminck                 
 • Sharon Romeijn                                                       
 • Roger Fleur
 • Jessica Slik

Ook deel uitmaken van de Medezeggenschapsraad? Mail naar mr-hetnokkenwiel@ozhw.nl 

Ouder-
bijdrage

In Nederland is basisonderwijs gratis. De school ontvangt geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Een aantal activiteiten valt buiten die bekostiging, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, sportdagen, projectdagen etc. We hebben op school een activiteitencommissie/oudervereniging die deze activiteiten organiseert. Zij vragen hiervoor aan de ouders een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage van € 35,= om deze activiteiten mogelijk te maken. Bij kinderen die na januari 2024 op school komen is de ouderbijdrage € 25,- per kind.lees verder

Deze bijdrage wordt via de activiteitencommissie/oudervereniging geïnd bij de start van het schooljaar. Jaarlijks legt de activiteitencommissie/oudervereniging verantwoording af aan de ouders over de besteding van het geld.

Naast de reguliere Ouderbijdrage vraagt de VVO aan de ouders een vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt deze € 25,- per kind, per schooljaar. Voor kinderen die na januari 2024 op school komen is dit € 15,- per kind.

Deze bijdrage is vrijwillig. Alle kinderen mogen altijd meedoen aan onze activiteiten.

Ouder-
commissie
opvang

Vertrouwd, dichtbij, veilig en goed verzorgd. Voor de opvang is de betrokkenheid van ouders een belangrijk onderdeel van verantwoorde kinderopvang. Een goed contact tussen de ouders en onze pedagogisch medewerkers zien we als de basis voor het welzijn van de kinderen. Om de beste opvang aan de kinderen te kunnen bieden, hebben we ook de input van de ouders nodig. Via de oudercommissie hebben ouders op grond van de wet Kinderopvang ook de formele mogelijkheid om inspraak te hebben op het reilen en zeilen binnen Wasko. lees verder

De oudercommissie vergadert ongeveer 2 keer per jaar samen met de locatiemanagers over locatiespecifieke onderwerpen. Daarnaast worden alle oudercommissies 2 tot 3 keer per jaar uitgenodigd door de directeur-bestuurder voor Wasko-brede onderwerpen zoals tariefstelling en het pedagogisch beleidsplan. Een gedeelte van deze avonden kan ook ingevuld worden met klankbordgroepen (bijv. voedingsbeleid, aanbod activiteiten, vakantie-invulling) waarbij ook andere belangstellende ouders kunnen aansluiten.

Ook deel uitmaken van de oudercommissie of heb je een vraag? Mail naar a.smit@wasko.nl

SideMenu